I / WETTELIJKE VERMELDINGEN

REDACTEUR

PIERRE FABRE MEDICAMENT, Vereenvoudigde naamloze vennootschap – maatschappelijke zetel: Les Cauquillous 81500 Lavaur – Frankrijk, met een kapitaal van 57.080.969 euro en ingeschreven bij het R.C.S. van Castres onder nummer B 326 118 502

(Hierna te noemen “PFM”).

PUBLICATIE-DIRECTEUR

PIERRE FABRE MEDICAMENT

Jean Jacques VOISARD, Directeur Franchise Pierre Fabre Medical Dermatology

WEBMASTER

Klik hier om contact op te nemen met de ontwikkelaar: contact@terresdusud.fr

HOSTING

CIS VALLEY, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 2.500.000. Ingeschreven in het Bordeaux Companies Register onder nummer B 410 100 747. Hoofdzetel: Chemin de l’Hermite, BP 70081, 33523, Brugge, Frankrijk.

E-mailadres voor contact: communication@cis-valley.fr

 

CREDITS

Ontwerp, creatie: Terres du Sud – Foto: © ISTOCK – TERRES DU SUD, 69 AV Des Pyrenees, 31830, Plaisance-du-touch, Frankrijk. Intracommunautair btw-nummer: FR 96 409 248 945. Ingeschreven in het handels- en handelsregister van Toulouse onder nummer 409 248 945. Identificatienummer van het bedrijf Siret: 409 248 945 00027. Eigenaar: Bérangère Parent. Telefoon: 33 (0) 5 62 13 56 30.

Ontwerp, redactionele inhoud, foto’s / video’s: Pierre Fabre Médicament

 

II – ALGEMENE gebruiksvoorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de internetpagina http://expertslocatorihres.com (hierna de “Site”) die u (hierna de “Gebruiker” genoemd) uitsluitend aanvaardt op grond van de raadpleging van deze Site.

Als de Gebruiker ze niet accepteert, vraagt ​​PFM hem om de Site te verlaten.

Als de gebruiker minderjarig is, stemt hij ermee in de site alleen te raadplegen in aanwezigheid van zijn ouders of voogden die deze voorwaarden eerder hebben aanvaard.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het Franse recht.

De webpagina die kan worden geraadpleegd op het adres http://expertslocatorihres.com wordt aangeboden onder bepaalde voorwaarden, waarvan de Gebruiker zich verbindt deze te kennen en te respecteren.

Gebruik en raadpleging van de Site is beperkt tot professionele en niet-commerciële doeleinden. In het algemeen is het de Gebruiker verboden om de gehele of een deel van de Site te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden (auteursrecht) of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

Door de Site te raadplegen, stemt de Gebruiker ermee in de gebruiksvoorwaarden te respecteren zoals deze worden weergegeven op de datum van raadpleging van de Site.

 

DOEL VAN DE SITE

 

De Site is gemaakt om informatie te verstrekken die uitsluitend bedoeld is voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

De Site kan geen contractueel aanbod vormen. Deze site verspreidt niet-contractuele informatie met als doel het verstrekken van informatie gericht op het lokaliseren van medische centra die in staat zijn om kinderen met een infantiel hemangioom te behandelen.

Voor zover deze Site wordt bijgewerkt, rekening houdend met alle activiteiten, kan het gebeuren dat bepaalde nieuwe informatie of aankondigingen niet langer geldig zijn op het moment van publicatie of dat ze gewoon verouderd zijn. PFM kan, hoewel het de nodige inspanningen levert, niet garanderen dat alle informatie of nieuws die op deze Site wordt gepubliceerd, perfect wordt bijgewerkt.

 

REGISTRATIE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt door PFM en haar gelieerde ondernemingen die optreden als gegevensbeheerder, in het kader van de procedures waarbij u en PFM partij zijn. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan PFM is onderworpen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PFM om haar belangen te verdedigen. Uw gegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. U heeft recht op inzage, rechtzetting van uw persoonsgegevens en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming dpofr@pierre-fabre.com. Uw rechten van verzet, uitwissing en overdraagbaarheid zijn niet van toepassing.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL). Voor meer informatie nodigen wij u uit om het wereldwijde privacybeleid van de PIERRE FABRE Groep te raadplegen op het volgende adres: https://www.pierre-fabre.com/sites/pierre-fabre.com/files/2019-03/pierre_fabre_group_global_privacy_policy_en.pdf

De Site kan worden verplicht om persoonlijke informatie vrij te geven wanneer dit nodig is voor de identificatie, arrestatie of vervolging van een persoon die de rechten of het eigendom van de Site kan schaden of schenden (opzettelijk of niet), aan andere gebruikers van de Site, of aan enige andere persoon die door dergelijke activiteiten kan worden bestraft.

GEBRUIK VAN ADVIES OP DE SITE

PFM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, direct of indirect, en/of enige schade als gevolg van het defect of hacken van de Applicatie.

PFM gaat geen resultaats-, maar middelenverbintenis aan met betrekking tot het advies dat op de Site aan de Gebruiker zal worden verstrekt.

PFM geeft geen expliciete of impliciete garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dergelijk advies. Deze worden uitsluitend ter informatie gegeven en worden overgelaten aan het oordeel van de zorgverlener en de sitegebruiker.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze informatie wordt uitgevoerd onder zijn enige en volledige verantwoordelijkheid, controle en leiding.

Voor aanvullende informatie en/of twijfel kan de Gebruiker contact opnemen met PFM op het volgende adres: contact.pfm@pierrre-fabre.com

 

LINKS

Het creëren van hyperlinks naar de Site kan alleen worden gedaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van PFM. Elk verzoek om toestemming moet worden gestuurd naar het volgende contactadres contact.pfm@pierrre-fabre.com. Elk ongeoorloofd gebruik vormt een wettelijk strafbare inbreuk.

GARANTIE

PFM verbindt zich ertoe om te controleren of de inhoud van haar site in overeenstemming is met de geldende Franse wettelijke bepalingen.

PFM verbindt zich er in het bijzonder toe om geen gegevens te verspreiden die in strijd zijn met de rechten van derden, van gewelddadige, pornografische of lasterlijke aard en om geen illegale inhoud te verspreiden, in het bijzonder van racistische, xenofobe, pedofiele aard of anderszins beledigend voor de menselijke waardigheid.

PFM garandeert de juistheid en volledigheid van de informatie op de Site niet.

De site en de beschikbare informatie vormen geen selectie van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg door PFM, maar een hulpmiddel om ziekenhuisdiensten / beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te helpen lokaliseren die zich specialist noemen in de behandeling van hemangiomen bij kinderen. Vermelding op deze lijst is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van elke ziekenhuisdienst / gezondheidswerker. PFM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledigheid van deze lijst.

De documenten die PFM in elektronische versie op de Site verspreidt, zijn onderworpen aan talrijke proeflezingen; ze kunnen echter fouten bevatten. Als de gebruiker iets opmerkt, moet hij niet aarzelen om PFM hiervan op de hoogte te stellen via het volgende adres: contact.pfm@pierrre-fabre.com; PFM zal de bijbehorende correcties aanbrengen als deze gegrond en gerechtvaardigd zijn.

De verspreide teksten kunnen bovendien zijn bijgewerkt tussen het moment dat de gebruiker ze heeft bekeken en het moment waarop hij er kennis van heeft genomen. PFM garandeert op geen enkele manier dat deze informatie exact, volledig en actueel is.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Hoewel PFM de nodige stappen heeft ondernomen om de betrouwbaarheid van de informatie en diensten op de Site te verzekeren, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, weglatingen, virussen of de resultaten die kunnen worden verkregen door misbruik hiervan.

Evenzo kan PFM niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen en/of enige schade die voortvloeit uit een defect of hacking van de Site.

PFM is slechts gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis.

PFM, haar managers of medewerkers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

  • welke schade dan ook die voortvloeit uit verbinding met, toegang tot of gebruik van deze site;
  • schade die direct of indirect voortvloeit uit het bekijken van deze site of het gebruik van de informatie die erop beschikbaar is;
  • directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site, en in het bijzonder elk operationeel, financieel of commercieel verlies of verlies van programma’s of gegevens in een informatiesysteem, zelfs als PFM op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Meer in het algemeen geeft PFM geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de gehele of een deel van de Site.

Gebruiker stemt ermee in om vrijwillig of onopzettelijk geen virussen of bestanden van welke aard dan ook te introduceren die de werking van de Site verstoren; in een dergelijk geval zouden zij er als enige verantwoordelijk voor zijn.

Uit respect voor iedereen kan PFM juridische stappen ondernemen tegen de oneerlijke Gebruiker.

De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij volledig op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het internet, en in het bijzonder dat de overdracht van gegevens en informatie op het internet slechts profiteert van een relatieve technische betrouwbaarheid, die circuleert op heterogene netwerken met verschillende kenmerken en technische capaciteiten die de toegang op bepaalde momenten verstoren of onmogelijk maken.

PFM streeft ernaar haar pagina’s 24/7 toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Het kan daarom de toegang onderbreken, met name om redenen van onderhoud en upgrades.PFM behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de verspreiding van de gehele of een deel van de site, en in het bijzonder links naar andere sites, te wijzigen, op te schorten of zelfs te onderbreken. PFM is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor al deze onderbrekingen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of enige derde.

De Site kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies van gegevens of verslechtering met betrekking tot deze gegevens. Alle informatie of adviezen die door de Site worden verstrekt, kunnen niet worden geïnterpreteerd als enige garantie.

VEILIGHEID

Aangezien internet een open netwerk is, kan PFM niet garanderen dat deze gegevens niet door derden worden misbruikt. PFM heeft geen controle over de risico’s die verbonden zijn aan de werking van internet en vestigt de aandacht van de gebruiker op het bestaan ​​van mogelijke risico’s in termen van incidenteel verlies van gegevens of inbreuk op de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk gaan.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De terbeschikkingstelling van de site houdt niet de overdracht in van eigendomsrechten die aan de site zijn verbonden. De Gebruiker krijgt alleen een gratis licentie om de Site te gebruiken, op niet-exclusieve basis en voor zijn professioneel gebruik.

Als zodanig is het verboden om de hele of een deel van de site te kopiëren of te reproduceren, op welke manier dan ook en op een bestaand of toekomstig medium, om de site aan te passen, te vertalen in een andere taal, of zelfs om de applicatie te vertegenwoordigen door middel van welk proces dan ook.

De volledige inhoud van de Site en elk van zijn elementen afzonderlijk genomen (alle genoemde namen van producten of merken, architectuur, teksten, foto’s, afbeeldingen, films, illustraties, enz.) is het exclusieve eigendom van PFM of een van haar partners of zijn technische dienstverleners en is onderworpen aan de Franse en internationale auteursrechtwetgeving en meer in het algemeen aan intellectueel eigendom.

PFM vestigt de aandacht van de Gebruiker op het feit dat foto’s of bepaalde tekens ook intellectuele eigendomsrechten kunnen vormen.

Reproductie van de gehele of een deel van de Site op welk elektronisch medium dan ook is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Site Publishing Director.

Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden, inclusief visuele, fotografische, iconografische of andere voorstellingen. In overeenstemming met artikel L.122-4 van de intellectuele eigendomscode zou elke weergave of reproductie die niet uitdrukkelijk, geheel of gedeeltelijk en op welke manier dan ook is toegestaan, onwettig zijn en een inbreuk vormen die bestraft kan worden door de artikelen L. 335- 2 en volgende van de intellectuele eigendomscode. 

 

DIVERSEN

Voor zover een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden haar geldigheid zou verliezen of indien deze een fout zou bevatten, zou de betreffende bepaling worden vervangen door de bepaling die haar juridisch gezien het dichtst benadert.

Indien de Gebruiker niet tevreden is met de gehele of een deel van de Site of indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige optie het stopzetten van het gebruik van de Site.

Het browsen op de site of het algemeen gebruik van de site impliceert noodzakelijkerwijs dat de gebruiker op de hoogte is van deze algemene gebruiksvoorwaarden en dat hij deze volledig en volledig aanvaardt.

Voor elke vraag met betrekking tot deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of elke vraag of opmerking op de Site kan de Gebruiker contact opnemen met PFM op het volgende adres: contact.pfm@pierrre-fabre.com

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERS

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht.

Elk geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers en dat niet in der minne kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de plaats waar de verweerder woont.

Nederlands